مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۱۵۱. تحلیل پایداری ساختگاه تکیه گاه راست سد بالایی سیاه بیشه

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۵۶. تحلیل عددی نشت از پی سد بوسیله نرم افزار UDEC ۳.۱

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۵۷. تحلیل عوامل موثر در سنگ لغزه های منطقه قطروم

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۵۸. تحلیل یک دهه فعالیتهای پژوهشی زمین شناسی مهندسی درکشور

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷