مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۴۱. سنجش عناصر (Cd , Cu , Fe , Pb) در رسوبات سطحی تالاب انزلی

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۴۳. مسائل و مشکلات پیزومترها در ساختگاه سدهای کشور

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۴۹. ناپایداری های شیبی درمحدوده نیروگاه سد شهید رجایی ساری

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷