مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۵۵. ناپایداری های شیبی درمحدوده نیروگاه سد شهید رجایی ساری

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۵۶. عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغ

تاريخ برگزاری : ۰۴ شهریور ۱۳۷۶