مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۵۵. شبیه سازی روند تغییرات مواد جامد محلول در مخزن سد کرخه

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۵۶. تحلیل ناپایداری ساختاری در تونل چشمه لنگان

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۵۹. خصوصیات ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد شهریار

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۶۰. رانش زمین در حاجی آباد فشم و اثرات زیست محیطی آن

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷