مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۸۲. وضعیت نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد یامچی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰