سدخاکی

مقالات

۱. کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

۶. بررسی علل فرار آب از مخزن سد خاکی بناب مرند

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۹. پایش تراوش در سدهای خاکی با استفاده از مدل GMDH

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰