مطالب مرتبط با کلید واژه

سدخاکی


۵. اثر محلول های نمکی بر خواص مهندسی خاک های رسی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۷. پایش تراوش در سدهای خاکی با استفاده از مدل GMDH

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۹. بررسی علل فرار آب از مخزن سد خاکی بناب مرند

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۰. کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳