مطالب مرتبط با کلید واژه

کانی شناسی


۴۴. ارزیابی ذخیره کانسار سنگ آهن میشدوان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۴۹. کانی سازی اسکارن در منطقه کوه گبری رفسنجان

تاريخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۶۶