مطالب مرتبط با کلید واژه

مدلسازی


۲. مقدمه ای بر سیستم های نفتی ناحیه لرستان

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

۷. گسل­های راندگی پنهان و مخاطرات ژئوتکنیکی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰