مطالب مرتبط با کلید واژه

مدلسازی


۴۲. ارزیابی ذخیره کانسار سنگ آهن میشدوان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۴۸. مدل سازی پسلرزه های ایران

تاريخ برگزاری : ۱۵ دی ۱۳۸۶