مطالب مرتبط با کلید واژه

سنگمخزن


۲. معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ

تاريخ برگزاری : ۰۶ شهریور ۱۳۸۰

۷. اثر جایگزینی نفت بر دیاژنز سنگهای مخزنی کربناته

تاريخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۳۸۶