مطالب مرتبط با کلید واژه

تونل


۴. بررسی سایندگی خاک های مسیر خط A متروی قم

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۶. بررسی شدت همگرائی در تونل انتقال آب سبزکوه

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸. بررسی پروفیل تغییر شکل طولی تونل

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰