مطالب مرتبط با کلید واژه

حفاری


۱۲. بررسی خطر گل گرفتگی مسیر خط A متروی قم

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۵. بررسی شدت همگرائی در تونل انتقال آب سبزکوه

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۶. بررسی علل فرار آب از مخزن سد خاکی بناب مرند

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰