مطالب مرتبط با کلید واژه

سازه


۱۲. بررسی شکل پذیری ساندویچ پانل با رفتار برشی

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۱۵. تعیین ضریب رفتار پانل های ساندویچی با رفتار خمشی

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷