مطالب مرتبط با کلید واژه " زنجان "


۱. ماه‌نشان

مقیاس : 1:100000

۲. زنجان

مقیاس : 1:100000

۳. حلب

مقیاس : 1:100000

۴. گرماب(زرین رود)

مقیاس : 1:100000

۵. طارم

مقیاس : 1:100000

۶. سلطانیه -خدابنده

مقیاس : 1:100000

۷. مرزبان

مقیاس : 1:100000

۸. تکاب

مقیاس : 1:250000


۱. جستجوى ژئوفیزیکى آنومالیهاى ژئوشیمیایى موجود در منطقه

نویسنده : ج کیمیا قلم ا. شاهین

نام منطقه: طارم در استان زنجان اهداف مورد نظر: جستجوى ژئوفیزیکى آنومالیهاى ژئوشیمیایى موجود در منطقه تاریخ انجام عملیات: 29/2/1366

۲. بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقه

نویسنده : ج کیمیا قلم ا. شاهین

نام منطقه: طارم در استان زنجان اهداف مورد نظر: بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقه تاریخ انجام عملیات: 29/2/1366

۳. بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیت

نویسنده : شاهین

نام منطقه: بایچه باغ زنجان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیت تاریخ انجام عملیات: 13/4/1364

۴. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : کیمیا قلم و ناصرى

نام منطقه: انگوران زنجان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: مهر ماه 1366 موقعیت جغرافیایى

۵. بررسى سفره هاى آبدار،

نویسنده : کیمیا قلم

پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایى خاک

۶. بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترى

نویسنده : کیمیا قلم ع. محمد آبادى م. صدیق فر

نام منطقه: منطقه عروسان در استان زنجان اهداف مورد نظر: بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترى

۷. بررسى کانى ساز ى آهن

نویسنده : ج.کیمیا

ام منطقه: سرخه دیزج زنجان. اهداف مورد نظر: بررسى کانى ساز ى آهن. تاریخ انجام عملیات: 7/2/53 تا 11/2/53

۸. بررسى کانى ساز ى آهن.

نویسنده : ج.کیمیا

نام منطقه: سرخه دیزج زنجان. اهداف مورد نظر: بررسى کانى ساز ى آهن. تاریخ انجام عملیات: 7/2/53 تا 11/2/53

۹. اکتشاف کانیها ى مس

نویسنده : کیمیا قلم و نیکلاس

نام منطقه: رشید آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیها ى مس تاریخ انجام عملیات: 24آگوست تا 18 سپتامبر 1970

۱۰. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : جعفرى

منطقه اکتشاف: قیدار از توابع استان زنجان هدف: اکتشاف سرب و روى سرپرست گروه: مهندس محمدرضا محمدى همراه گروه: مهندس فیرور جعفرى