مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی اقتصادی واکتشاف


۱. مدل سازی عیاری – زمین ساختی معدن سنگ آهن گل گهر

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۴. پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آران

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۹. مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زرد

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۱۰. برآورد مقدماتی ذخیره کانسار طلای چشمه زرد ارغش

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰