مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی اقتصادی واکتشاف


۱۱. پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آران

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۱۳. برآورد مقدماتی ذخیره کانسار طلای چشمه زرد ارغش

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۱۴. مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زرد

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰