مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی اقتصادی واکتشاف


۳۴. کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۳۵. مطالعه مقدماتی کانسار آهن سه چاهون، بافق، یزد

تاريخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۸۴

۳۹. پلوتونیسم الیگوسن در منطقه هشجین و اهمیت اقتصادی آن

تاريخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۸۴