مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی اقتصادی واکتشاف


۴۸. مدل سازی عیاری – زمین ساختی معدن سنگ آهن گل گهر

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۵۰. پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آران

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰