مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی اقتصادی واکتشاف


۵۱. بافتهای شبه کروی

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۵۲. برآورد مقدماتی ذخیره کانسار طلای چشمه زرد ارغش

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۵۳. مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زرد

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰