مطالب مرتبط با کلید واژه " زمین شناسی اقتصادی واکتشاف "


۷۳. پلوتونیسم الیگوسن در منطقه هشجین و اهمیت اقتصادی آن

تاريخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۸۴

۷۷. مطالعه مقدماتی کانسار آهن سه چاهون، بافق، یزد

تاريخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۸۴