مطالب مرتبط با کلید واژه

دیاژنز


۸. اثر جایگزینی نفت بر دیاژنز سنگهای مخزنی کربناته

تاريخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۳۸۶