مطالب مرتبط با کلید واژه " هیدروکربن "


۴. ارزیابی میزان بلوغ سنگ های منشاء چاه بینک - ۴

تاريخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۳۸۶

۸. مقدمه ای بر سیستم های نفتی ناحیه لرستان

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۸۳