مطالب مرتبط با کلید واژه

گمانه


۶. نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹

۸. بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه کوی ولیعصر اصفهان

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۹. خصوصیات ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد شهریار

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷