مطالب مرتبط با کلید واژه

گمانه


۱۴. بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه کوی ولیعصر اصفهان

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۵. خصوصیات ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد شهریار

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷