محیطزیست

مقالات

۴. (SRT) در زمانهای مختلف عمر لجن SBR بررسی بازدهی سیستم

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

۵. کمینه سازی مصرف آب و تولید فاضلاب در صنعت

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

۷. کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت محیط زیست

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

۹. طرح استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب کشور

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷