مطالب مرتبط با کلید واژه

محیطزیست


۱۱. کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت محیط زیست

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

۱۲. کمینه سازی مصرف آب و تولید فاضلاب در صنعت

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

۱۳. (SRT) در زمانهای مختلف عمر لجن SBR بررسی بازدهی سیستم

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

۱۵. زیانهای ناشی از استفاده و انتشار کادمیوم در محیط زیست

تاريخ برگزاری : ۲۶ فروردین ۱۳۸۷