مطالب مرتبط با کلید واژه

مخزن


۱۴. کاربرد پارامترهای لامه ( و ) در تفکیک سیالات مخزنی

تاريخ برگزاری : ۱۳ اسفند ۱۳۸۶

۱۶. ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی بینک

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۸۳