مطالب مرتبط با کلید واژه

کپهداغ


۲. عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغ

تاريخ برگزاری : ۰۴ شهریور ۱۳۷۶

۹. نقشه یکپارچه زمین شناسی حوضه کپه داغ۱:۲۵۰۰۰۰

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰