مطالب مرتبط با کلید واژه " کپهداغ "


۱. عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغ

تاريخ برگزاری : ۰۴ شهریور ۱۳۷۶

۳. نقشه یکپارچه زمین شناسی حوضه کپه داغ۱:۲۵۰۰۰۰

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰