مطالب مرتبط با کلید واژه " سیستان و بلوچستان "


۲۱. بندان

مقیاس : 1:100000

۲۲. سفیدابه

مقیاس : 1:100000

۲۳. کوه‌دوپشتى

مقیاس : 1:100000

۲۴. زاهدان

مقیاس : 1:100000

۲۵. نوک‌آباد

مقیاس : 1:100000

۲۶. دورجینگ(گلنکور)

مقیاس : 1:100000

۲۷. کارواندار

مقیاس : 1:100000

۲۸. ایرانشهر

مقیاس : 1:100000

نقشه وگزارش به صورت pdf است

۲۹. پیرسهراب (گزی)

مقیاس : 1:100000

۳۰. چاه بهار

مقیاس : 1:100000


۱۲. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۳. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار –

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۴. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش 1:100000 چابهار

۱۵. گزارش آب خلیج چابهار

نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه