مطالب مرتبط با کلید واژه " سیستان و بلوچستان "


۳۱. میرجاوه

مقیاس : 1:100000

۳۲. لادیز - تفتان

مقیاس : 1:100000

۳۳. خاش

مقیاس : 1:100000

۳۴. بیرک ۱

مقیاس : 1:100000

۳۵. بیرک ۲

مقیاس : 1:100000

۳۶. رهگام

مقیاس : 1:100000

۳۷. جهان آباد

مقیاس : 1:250000

۳۸. جازموریان

مقیاس : 1:250000

۳۹. فنوج

مقیاس : 1:250000

۴۰. زابل

مقیاس : 1:250000


۱۲. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۳. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار –

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۴. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش 1:100000 چابهار

۱۵. گزارش آب خلیج چابهار

نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه