مطالب مرتبط با کلید واژه " سیستان و بلوچستان "


۴۱. دریاچه هامون

مقیاس : 1:250000

۴۲. زاهدان

مقیاس : 1:250000

۴۳. چاه غیب

مقیاس : 1:250000

۴۴. ایرانشهر

مقیاس : 1:250000

۴۵. نیک شهر

مقیاس : 1:250000

۴۶. نره نو

مقیاس : 1:250000

۴۷. سراوان

مقیاس : 1:250000

۴۸. پیشین

مقیاس : 1:250000


۱۲. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۳. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار –

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۴. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش 1:100000 چابهار

۱۵. گزارش آب خلیج چابهار

نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه


۸۶. متالوژنی توده گرانیتوئیدی زاهدان

تاريخ برگزاری : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۸۷. معرفی پهنه برشی بیچند و ارایه شواهدی از جنبایی آن

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰