مطالب مرتبط با کلید واژه

پترولوژی


۲۱. نتایج تحقیقات مقدماتی بر روی گرانیت قلع دار شاه کوه

تاريخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۸۴

۲۹. ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای بازیک جنوب اردستان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵