مطالب مرتبط با کلید واژه " پترولوژی "


۴۶. کوردیریت کانی شاخص سرزمین های گرانولیتی

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۴۹. بررسی انواع دگرگونی در منطقه «ارجنان»

تاريخ برگزاری : ۱۱ شهریور ۱۳۸۴