مطالب مرتبط با کلید واژه " پترولوژی "


۵۳. سنگ شناسی سنگهای هیبرید ائوسن منطقه آمره

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۵۵. عدم اختلاط ماگمایی در گدازه داسیتی

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۵۶. ماگماتیسم ترسیر ـ کواترنر در چهارگوش تکاب

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۵۷. متاسوماتیسم سدیک در منطقه ناریگان

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۶۰. نتایج تحقیقات مقدماتی بر روی گرانیت قلع دار شاه کوه

تاريخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۸۴