گسل

مقالات

۱. خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۳. بررسی زمین لغزش های ساختگاه سد قلعه چای عجبشیر

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸. چشمه های بالقوه زمینلرزه در منطقه تهران

تاريخ برگزاری : ۲۹ مرداد ۱۳۸۴