مطالب مرتبط با کلید واژه

گسل


۱۶. چشمه های بالقوه زمینلرزه در منطقه تهران

تاريخ برگزاری : ۲۹ مرداد ۱۳۸۴