مطالب مرتبط با کلید واژه " چینه شناسی و فسیل شناسی "


۴. معرفی فسیلهائی از خزندگان در پالئوژن زاگرس

تاريخ برگزاری : ۱۶ شهریور ۱۳۸۴

۵. پالئو اکولوژی سازند هجدک در شمال کرمان

تاريخ برگزاری : ۱۹ مهر ۱۳۸۴