مطالب مرتبط با کلید واژه

چینه شناسی و فسیل شناسی


۱۳. مطالعه رودیست های سازند کلات در برش الگو

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۱۹. پتروگرافی ذغالسنگ مزینو (هجدک)

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰