مطالب مرتبط با کلید واژه " لرزه زمین ساخت "


۲. چشمه های بالقوه زمینلرزه در منطقه تهران

تاريخ برگزاری : ۲۹ مرداد ۱۳۸۴

۶. خطر زمین لرزه در مسیر انتقال نفت و گاز خزر

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰


گزارش زمین لرزه  ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۱. گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19اردیبهشت ماه 1399