مطالب مرتبط با کلید واژه " لرزهزمینساخت "


۸. ارزیابی ویژگی های لرزه خیزی سد مخزنی کوار

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷