سیستان و بلوچستان

نقشه ها

۴۱. دریاچه هامون

مقیاس : 1:250000

۴۲. زاهدان

مقیاس : 1:250000

۴۳. چاه غیب

مقیاس : 1:250000

۴۴. ایرانشهر

مقیاس : 1:250000

۴۵. نیک شهر

مقیاس : 1:250000

۴۶. نره نو

مقیاس : 1:250000

۴۷. سراوان

مقیاس : 1:250000

۴۸. پیشین

مقیاس : 1:250000


گزارش ها

۱۲. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۳. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار –

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۴. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش 1:100000 چابهار

۱۵. گزارش آب خلیج چابهار

نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه


مقالات

۷۶. ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی

تاريخ برگزاری : ۲۷ فروردین ۱۳۸۷

۷۷. الگوسازی در اکتشاف اندیس سلطان بابا

تاريخ برگزاری : ۲۷ دی ۱۳۷۵