مطالب مرتبط با کلید واژه

دورسنجی و GIS


۳. Mapping of Salinity Hazards in Mond Region Using RS and GIS

تاريخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۸۵

۹. کاربرد GIS در مکان یابی صحیح دفن زباله

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰