مطالب مرتبط با کلید واژه

دورسنجی و GIS


۱۱. اهمیت و جایگاه سیستم های تصویری در تهیه نقشه

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۱۸. ارائه ساختاری برای بانک اطلاعاتی داده های معدنی

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰