مطالب مرتبط با کلید واژه

سد


۲. بررسی تزریق پذیری ساختگاه سد آبشینه همدان

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۶. مسائل و مشکلات پیزومترها در ساختگاه سدهای کشور

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۹. تاثیر مخازن سدها در ایجاد زمین لرزه های القائی

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷