مطالب مرتبط با کلید واژه

مقالات جنبی


۳۱. نوسانات آزاد زمین

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۳۲. رفتار خاک های نرم اشباع تحت بارگذاری وابسته به زمان

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۳۴. تعیین ضریب رفتار پانل های ساندویچی با رفتار خمشی

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۳۸. تاثیر مخازن سدها در ایجاد زمین لرزه های القائی

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۳۹. تقویت دیوارهای URM با نوارهای CFRP

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷