مطالب مرتبط با کلید واژه " ساختگاه "


۱. طبقه بندی مهندسی توده سنگ سد مخزنی یامچی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸. وضعیت نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد یامچی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰