مطالب مرتبط با کلید واژه " کردستان "


۱۱. قجور - یاسوکند

مقیاس : 1:100000

۱۲. بیجار

مقیاس : 1:100000

۱۳. قروه

مقیاس : 1:100000

۱۴. سنندج

مقیاس : 1:250000


۲۱. اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در محدوده ی برگه ی یکصدهزارم باینچوب

نویسنده : محمد تقی کره ای

اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در محدوده ی برگه ی یکصدهزارم باینچوب


۳۹. روشهای کنترل بهمن در حوزه آبخیز سیروان

تاريخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۳۷۸