مطالب مرتبط با کلید واژه " زمینساخت "


۳. تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۵. چشمه های بالقوه زمینلرزه در منطقه تهران

تاريخ برگزاری : ۲۹ مرداد ۱۳۸۴