مطالب مرتبط با کلید واژه

نقشه های زمین شناسی


۲. تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکو

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۰. تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰