مطالب مرتبط با کلید واژه

گسلعطاری


۱. معرفی پهنه ساختاری خاور سمنان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۲. شواهد جنبا بودن گسل عطاری

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۳. زمین ساخت فعال گسل دامغان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰