یزد

نقشه ها

۱۱. یزد

مقیاس : 1:100000

۱۲. نیر

مقیاس : 1:100000

۱۳. کامرود

مقیاس : 1:100000

۱۴. زرین

مقیاس : 1:100000

۱۵. خرانق

مقیاس : 1:100000

۱۶. فهرج

مقیاس : 1:100000

۱۷. بهادران

مقیاس : 1:100000

۱۸. بیاضه

مقیاس : 1:100000

۱۹. ساغند

مقیاس : 1:100000

۲۰. آریز(آبریز)

مقیاس : 1:100000


گزارش ها

۱۱. اکتشاف مس

نویسنده : یوسفى و کیمیا قلم

نام منطقه: خوت اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 11تا31 دسامبر 1967 موقعیت جغرافیایى: 85 کیلومترى جنوبغربى یزد

۱۲. جداسازى آب شیرین و شور

نویسنده : یوسفى کیمیا قلم

نام منطقه: دشت اصفهک طبس اهداف مورد نظر: جداسازى مرز سفره هاى آب شور و شیرین تاریخ

۱۳. اکتشاف سرب وروى

نویسنده : محمدى جوآبادى

نام منطقه: سرب وروى مهدى آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: 6/8/67 تا 20/10/67

۱۴. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : ع .محمدى جوآبادى

نام منطقه: سرب وروى مهدى آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: 6/8/67 تا 20/10/67

۱۵. بررسى شیستوزیته در ماسه سنگ

نویسنده : یوسفى

اهداف مورد نظر: انجام روش IP درمحدوده معدن انارک تاریخ انجام عملیات: ژانویه تا فوریه 1980

۱۶. شناسائى پتانسیل هاى سرب و روى

نویسنده : محمدى جوآبادى

نام منطقه: مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: شناسائى پتانسیل هاى سرب و روى

۱۷. اکتشاف کانیهاى آهن

نویسنده : کیمیا قلم و یوسفى

نام منطقه: ندوشن اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى آهن تاریخ انجام عملیات: یکم تا نهم ژانویه 1968

۱۸. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : نیکلاس

نام منطقه: نخلک ـ انارک اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 21فوریه

۱۹. انجام مطالعات ژئوفیزیکى

نویسنده : على محمدى جو آبادى

نام منطقه: معدن سرب و روى مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى جهت اکتشاف تاریخ انجام عملیات: سال 1367

۲۰. پوشانیدن رخنمون شیل ها

نویسنده : کیمیا قلم و همکارى جوآبادى

نام منطقه. تاریخ انجام : معدن کوشک “ بافق “ اهداف مورد نظر: پوشانیدن رخنمون شیل ها وهمچنین نواحى بین آنها بوده تا رابطه محورهاى مینرالیزه مشخص شود.


مقالات